Polityka prywatności
i plików cookies

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie moją stroną internetową  serwisami internetowymi: www.obycie.pl, www.wojciechswoclaw.pl oraz www.poszet.com.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje, zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Sebastian Wocław WSW, ul. Leśna 14, 42-693 Potępa, NIP 645-230-56-17. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: klient@wojciechswoclaw.pl, tel. +48 793 016 916;

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które podają nam Państwo w szczególności zapisując się do newslettera lub wysyłając do nas wiadomość e-mail, dodając komentarz pod udostępnionym materiałem lub składając reklamację, czy też odstępując od umowy, a także wówczas, gdy skorzystają z oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności szkoleń, webinarów, e-booków i innych produktów.

Przetwarzamy także Państwa numer rachunku bankowego, z którego będą Państwo dokonywali płatności, na który my dokonamy ewentualnych zwrotów. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP, bądź PESEL. Ponadto, przechowujemy także Państwa dane dotyczące Państwa zachowań, w tym dokonywanych transakcji, reklamacji oraz historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na: naszych stronach internetowych, naszych profilach na serwisach społecznościowych, naszych kontach na stronach osób trzecich. Są to dane takie jak oglądane produkty, zakupione usługi, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.

  

Cele i podstawy przetwarzania

Świadczenia usług. Dla realizacji świadczenia usług, w tym w szczególności korzystania z oferowanych szkoleń i webinarów muszą Państwo podać dane niezbędne dla ich realizacji takie jak imię oraz adres e-mail. W procesie reklamacyjnym i zwrotów konieczne będzie podanie również takich danych, jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, nazwa działalności gospodarczej (o ile jest prowadzona), NIP, REGON, bądź PESEL. Podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do realizacji usługi.

Dane przekazane nam w związku ze świadczeniem usług, przetwarzane są w celu ich realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o realizacji usługi będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do jej dokończenia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

Marketing. W tym również przesyłanie informacji handlowych na adres Państwa poczty elektronicznej, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się na naszych stronach internetowych. Będą Państwo mieli szansę na wyrażenie zgody również w procesie świadczenia usług.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być przez Państwa cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do newslettera, muszą przekazać nam Państwo swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera podanego na naszej stronie www.obycie.pl lub stronie www.wojciechswoclaw.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale także niezbędne, by zapisać się do newslettera. Zapis do newslettera powoduje szybsze dowiadywanie się o wszystkich nowościach, usługach, szkoleniach, webinarach, e-bookach i innych produktach.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera przetwarzane są za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażoną podczas zapisywania się do newslettera. Państwa dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy. W każdej chwili mogą sprostować Państwo swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od umowy, to przekazują nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

Media. Dla realizacji usług korzystamy z serwisów zewnętrznych: Youtube, Vimeo, Facebook, platforma WP Idea, Freshmail, Fakturownia, Instagram, Pinterest, LinkedIn, PayU, TPay, Przelewy 24, Elavon (Współadministratorzy danych), co wiąże się z koniecznością zaakceptowania przez Państwa regulaminów oraz plików cookies tych podmiotów. Komentując treści zamieszczone przez nas w Internecie przekazują nam Państwo swoje dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru IP oraz jeżeli posiadają Państwo zdjęcia również wizerunku oraz treści komentarza.

Dane te przetwarzane będą przez nas przez czas funkcjonowania stron internetowych, bądź portali społecznościowych. Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym zakresie i na podstawie Państwa osobnej zgody.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zawrzeć Państwo również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług w tym w szczególności:

 1. a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz;
 2. b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane, jeżeli zapisali się Państwo do newslettera;

– w celu obsługi procesu wysyłki, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Państwa danych niezbędnych do przesłania faktury,

– w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach prowadzonej działalności,

– w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

– w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (Współadministratorzy).

 

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w ramach którego mogą Państwo od nas żądać:
  a) wglądu w Państwa dane, który może dotyczyć wszystkich Państwa danych lub danych wybranych, które nam Państwo wskażą;
  b) informacji na temat Państwa danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie Państwa dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Państwa dane, komu przekazujemy Państwa dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Państwa dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe mogą Państwo żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, jakie przysługują Państwu uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Państwa dane, jeżeli sami ich Państwo nie przekazali, czy podejmujemy wobec Państwa decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Państwa, czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
  c) przekazania kopii Państwa danych osobowych w wybranym przez Państwa formacie;
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których mogą Państwo żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Państwa danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego mogą Państwo żądać:
  a) usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;
  b) poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Państwa dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;

jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

 • Państwa dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Państwa;
 • cofną Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
 • wniosą Państwo sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
 • okaże się, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, np. bez Państwa zgody gdy jest ona niezbędna;
 • usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z którym mogą Państwo do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
  a) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Państwa danych;
  b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Państwa zgody, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu przez nas Państwa danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
  c) jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) jeżeli złożyli Państwo sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas mogą Państwo żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
  a) przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli nie życzą sobie Państwo np. ofert czy reklam, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych);
  b) przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przy czym gdy złożą nam Państwo taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę;
 3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą nam Państwo wiadomość na adres: klient@wojciechswoclaw.pl.

 

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Przez używanie stron użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasł

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron www.obycie.pl, www.wojciechswoclaw.pl, www.poszet.com stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, a tym samym dające możliwość poprawiania działania strony wg potrzeb użytkowników;

e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

f) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Analiza i statystyka internetowa

Google Analytics i Google Tag Manager. Możemy korzystać z narzędzia Google Analytics i Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszych stron. Google Tag Manager za pośrednictwem którego możemy sprawdzić na czym Państwo skupiają uwagę na naszych stronach internetowych. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, bądź Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; https://support.google.com/tagmanager/?hl=pl#topic=3441530.

Facebook Pixel. Możemy korzystać z narzędzi marketingowych oferowanych przez Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy na portalu społecznościowym Facebook.

W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo ustawić, czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas z Facebook Pixel.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Facebook Pixel, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Facebook:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

 

Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasze strony używają wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, LinkedIn., Youtube, Pinterest.

Wyświetlając nasze strony internetowe, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebookhttps://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;

Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

LinkedInhttps://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87169/rozwiazania-marketingowe-linkedin-i-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych?lang=pl

Youtubehttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Pinteresthttps://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszych stronach muszą Państwo się wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

Zmiany polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Państwa na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.